Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z powyższym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Kancelarię Adwokacką adwokat Arleny Matuszewskiej-Pukańskiej danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami niniejszej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Arleny Matuszewskiej-Pukańskiej, ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań, NIP: 7780163051 (dalej jako „Kancelaria Adwokacka”).

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
 • realizacji obowiązków Kancelarii Adwokackiej przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw Kancelarii Adwokackiej zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach postępowań windykacyjnych i sądowych.

Kancelaria Adwokacka może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi Kancelaria Adwokacka ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Kancelarii Adwokackiej przewidzianych prawem, ochrony praw Kancelarii Adwokackiej zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Kancelarii Adwokackiej w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 • organom nadzorującym, sądom, organom władzy, w tym urzędom skarbowy, biegłym rewidentom, audytorom i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Kancelaria Adwokacka zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Jako Administrator, Kancelaria Adwokacka jest obowiązana do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61-852-47-47 lub pod adresem e-mail kancelaria@pukanska.pl.