Nienależne opłaty roczne za użytkowanie wieczyste po stwierdzeniu nieważności nacjonalizacji gruntu

Prawomocne stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnej powoduje jej wyeliminowanie z obrotu prawnego ze skutkiem ex tunc, a więc od początku. Oznacza to, że Skarb Państwa (jednostka samorządu terytorialnego) nigdy nie stał się właścicielem nieruchomości na podstawie nieważnej decyzji nacjonalizacyjnej. W tej sytuacji Skarb Państwa (jednostka samorządu terytorialnego) nie powinien rozporządzać nieruchomością, a jeżeli ustanowił na nieruchomości użytkowanie wieczyste, nie powinien czerpać z tego tytułu żadnych korzyści. 

Prowadzi to do wniosku, że użytkownik wieczysty nieruchomości, której właścicielem nie jest Skarb Państwa (jednostka samorządu terytorialnego), nie jest zobowiązany do uiszczania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa (jednostki samorządu terytorialnego). Nawet w przypadku uznania, że Skarb Państwa (jednostka samorządu terytorialnego) nabył prawo własności nieruchomości, to nie może żądać od użytkownika wieczystego uiszczania opłaty rocznej, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa.